Algemeen

Belangrijkste ontwikkelingen

Belangrijkste ontwikkelingen

  • COVID-19

Ook 2021 heeft net als 2020 wereldwijd voor een groot gedeelte in het teken gestaan van de COVID-19 pandemie. Dit had uiteraard ook impact op onze gemeente en onze inwoners. We hebben ervoor gekozen om veelvuldig met inwoners van onze gemeente te communiceren over de COVID-19 maatregelen, op onze website en op de gemeentepagina in de krant. Ook hebben we onze communicatiemiddelen ingezet om verbinding te zoeken en onze steun te betuigen aan onze inwoners, bedrijven en verenigingen. Naast de voortzetting van de TOZO-regeling kwam er in 2021 ook de TONK-regeling bij waar we als gemeente uitvoering aan hebben gegeven. De impact van COVID-19 op onze gemeentelijke taken zal in dit jaarverslag op verschillende plaatsen terugkomen.   

  • Zelfstandigheid

Het jaar 2021 werd bovendien gedomineerd door de gesprekken en discussies over de zelfstandigheid van onze gemeente. Uiteindelijk besliste de minister van Binnenlandse Zaken in oktober 2021 ten gunste van de zelfstandigheid van onze gemeente. Daarbij werd wel gevraagd ons meer te richten op regionale samenwerking bij de uitvoering van verschillende taken om zodoende de kwetsbaarheid te verkleinen. De discussie over zelfstandigheid heeft – tezamen met een overspannen arbeidsmarkt – geleid tot een hoog personeelsverloop en mede daardoor relatief veel inhuur. Daarnaast moest door de genoemde ontwikkelingen ook het werk zelf regelmatig worden geprioriteerd en kon het niet altijd zo worden uitgevoerd zoals gepland. Na het besluit van de minister in oktober is direct aan de slag gegaan om te bouwen aan een nieuwe toekomstbestendige organisatie.

Vaststelling, resultaat en verantwoording jaarrekening 2021   
Conform de Gemeentewet stelt uw raad de jaarrekening vast in het jaar volgend op het dienstjaar. De jaarstukken 2021 bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Het hierin opgenomen jaarverslag en de jaarrekening zijn gecontroleerd door accountantskantoor Verstegen. De controleverklaring is in de rapportage opgenomen. Het jaarverslag is na het opstellen van de begroting het sluitstuk van de planning- en control cyclus 2021.   

Voorstel bestemming resultaat 2021   
Het voordelige resultaat over 2021 zal ten gunste komen van de algemene reserve.

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2022 12:09:24 met de export van 07/07/2022 11:54:09