Bijlagen

Bijlage 1: Overzicht van de afschrijvingstermijnen

Bijlage 1: Overzicht van de afschrijvingstermijnen

Termijn

A. Algemeen

Activa met economisch nut met een prijs beneden € 15.000

Geen

Activa met maatschappelijk nut met een prijs beneden € 30.000

Geen

B. Immateriële activa

Kosten van sluiten van geldleningen + het saldo van agio en disagio

Looptijd lening

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

Max. 5 jaar

C. Investeringen met economisch nut

Afvalinzameling

Minicontainers

15

Ondergronds inzamelpunt

15

Automatisering

Software, gebruiksrechten met onbepaalde duur, hardware/randapparatuur

5

Begraafplaats

Aanleg gebouwen/opstallen

40

Aanleg grafkelders

40

Gebouwen

Gebouwen (inclusief onderwijs)

40

Uitbreiding

25

Noodlokaal onderwijs

5

Renovatie/restauratie
(geen groot onderhoud)

20

Gereedschappen

Gereedschap en kleine apparaten

10

Grond

Gronden en terreinen

Geen

Inventaris

Kantoormiddelen

10

Kunstwerken

Algemeen

20

Bruggen (hout)

20

Bruggen (beton)

60

Duikers (beton/PVC)

60

Kunstwerken van cultuur-historische waarde

Geen

Machines en apparaten

Sneeuwploeg, Aanhangwagen, Rioolreiniger, Maaimachine, etcetera

10

Onderwijs

Eerste inrichting meubilair

20

Eerste inrichting onderwijsleerpakket

6

Riolering
(Conform AWP)

Vrijverval riool

60

Gemalen/pompen, bouwkundig deel

45

Gemalen, mechanisch/elektrisch deel

15

Persleiding en drukriolering bouwkundig

45

Drukriolering mechanisch/elektrisch deel

20

Relinen bestaande riolering bouwkundig

60

Grondwatermaatregelen, bouwkundig

60

Drainage bouwkundig

60

Grondwatermaatregelen, mech./elektr. deel

15

Individuele behandeling afvalwater

30

Sportaccommodaties

Aanleg natuurgrasveld

45

Aanleg kunstgrasveld

45

Lichtmasten, dugouts, hekwerk, ballenvangers, etcetera

30

Kleedgebouwen

30

Doelen

15

Toplaagrenovaties: middels voorziening groot onderhoud

-

Verkeerstellers

Elektronisch

10

Voertuigen

Vrachtwagen, Pick-up, etcetera

10

D. Investeringen met maatschappelijk nut

Openbare ruimte

Aanleg wegen (volledige reconstructie)

30

Aanleg wegen (volledige reconstructie) - Klinkers

60

Ondergrond wegen

30

Fiets- en voetpaden

30

Herinrichting

20

Groenvoorziening

15

Speelplaatsen

10

Stroomkasten markt

10

Beschoeiingen vijvers en watergangen

15

Groot onderhoud wegen: middels reserve wegen

-

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2022 12:09:24 met de export van 07/07/2022 11:54:09