Jaarrekening

Balans per 31 december 2021

Bedragen x € 1.000

Realisatie

Realisatie

2020

2021

Activa

Vaste activa

Immateriële vaste activa

0

0

Materiële vaste activa

21.140

22.764

Financiële vaste activa

4.703

4.736

Totaal vaste activa

25.843

27.500

Vlottende activa

Voorraden

-72

9.088

Uitzettingen

6.055

3.089

Liquide middelen

252

-1.607

Overlopende activa

926

913

Totaal vlottende activa

7.161

11.483

Totaal activa

33.004

38.983

Passiva

Vaste passiva

Reserves

19.316

17.464

Resultaat boekjaar

-417

694

Voorzieningen

9.419

9.599

Vaste schuld

42

6.113

Totaal vaste passiva

28.360

33.870

Vlottende passiva

Vlottende schuld

2.123

2.727

Overlopende passiva

2.521

2.386

Totaal vlottende passiva

4.644

5.113

Totaal passiva

33.004

38.983

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2022 12:09:24 met de export van 07/07/2022 11:54:09