Paragrafen

Paragraaf 1: Lokale Heffingen

Paragraaf 1: Lokale Heffingen

De lokale heffingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van gemeenten en zijn een integraal onderdeel van het gemeentelijk beleid. De lokale heffingen bestaan uit belastingen (bijvoorbeeld Onroerende Zaakbelasting (OZB) en toeristenbelasting), bestemmingsheffingen (Rioolheffing en Afvalstoffenheffing) en rechten (bijvoorbeeld Leges en Begraafrechten).

Het beleid is erop gericht om de algemene heffingen trendmatig te verhogen, en de bestemmingsheffingen en rechten kostendekkend te houden. In de Programmabegroting wordt jaarlijks verantwoording afgelegd van de keuzes die daarbij worden gemaakt.

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de opbrengsten van de lokale belastingen in 2021. De begrote bedragen zijn inclusief begrotingswijzigingen. Wanneer in financiële rapportages een actualisatie ten opzichte van de Programmabegroting 2021 heeft plaatsgevonden, is het oorspronkelijke bedrag tussen haakjes vermeld.

Opbrengst

totaal

Opbrengst

per inwoner

Rekening 2020

Begroot 2021

Rekening 2021

2020

2021

Toeristenbelasting

-90.177

-100.073

-107.938

9,13

10,66

Hondenbelasting

-39.213

-42.458

-40.812

3,97

4,03

Rioolheffing

-1.162.004

-1.161.155

-1.078.488

117,61

106,49

Onroerende Zaakbelasting (OZB)

-1.871.973

-2.019.371

-1.900.096

189,47

187,61

Afvalstoffenheffing

-780.030

-954.067

-917.964

78,95

90,64

De opbrengst per inwoner 2021 is in de tabel hierboven berekend op basis van de opbrengsten van de rekening 2021.

In onderstaande tabel worden gehanteerde tarieven over 2021 weergegeven.

Tarief/Belasting

Eenheid

Tarief 2021

Onroerend Zaakbelasting

Woningen

Eigenarenheffing (tarief * WOZ-waarde)

%

0,1083

Niet Woningen

Eigenarenheffing (tarief * WOZ-waarde)

%

0,2058

Gebruikerstarief (tarief * WOZ-waarde)

%

0,158

Afvalstoffenheffing

Vaste tarieven

Vast bedrag

195,00

Extra container GFT Afval

56,70

Extra container restafval

113,45

Variabele tarieven

Lediging container 240 L

6,05

Lediging container 140 L

3,65

Aanbieding ondergrondse container

1,00

Rioolheffingen

Woningen

Per woning tot 500 m3

256,78

Voor elke 100 m3 of gedeelte ervan boven de 500 m3

61,53

Niet woningen

Per niet-woning tot 500 m3

256,78

Voor elke 100 m3 of gedeelte ervan boven de 500 m3

61,53

Voor percelen die geen leidingwater verbruiken of grondwater oppompen

54,50

Overige belastingen

Hondenbelasting

Eerste hond

70,20

voor de volgende hond(en)

117,74

Toeristenbelasting

Per persoon, per overnachting

1,25

De ontwikkeling van de opbrengst per inwoner is in de volgende tabel weergegeven. Voor het onderdeel rioolrecht, afvalstoffenheffing en OZB betreft dat tevens de gemiddelde belastingdruk.

Jaar

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rioolheffing

105,89

114,91

113,84

106,97

111,27

113,22

117,61

106,49

Afvalstoffenheffing

72,40

75,15

76,50

75,02

76,71

75,88

70,64

75,53

OZB

138,27

151,46

145,24

172,20

177,73

178,78

189,47

187,61

Hondenbelasting

4,13

3,91

4,51

4,33

4,31

3,98

3,97

4,03

Totaal

320,69

345,43

340,09

358,52

370,02

371,86

381,69

373,66

De afvalstoffen- en rioolheffing mogen ten hoogste kostendekkend zijn. Onderstaande overzichten geven een beeld van het verloop in 2021.

Tabel berekening kostendekkendheid heffing riolering

Berekening kostendekkendheid heffing

Kosten taakvelden incl. eventuele (omslag)rente

      765.851

Inkomsten taakvelden (excl. heffingen; incl. reserve mutatie)

       -90.071

Netto kosten taakveld

      675.781

Toe te rekenen kosten

Overhead  incl. eventuele (omslag)rente

      144.664

BTW (rioolheffing)

      101.057

Totale kosten

      921.502

Opbrengst heffingen

   1.078.488

Dotatie a/d voorziening & reserve

      156.986

Dekkingspercentage

100%

 

Tabel berekening kostendekkendheid heffing  afval

Berekening kostendekkendheid heffing bij gelijkblijvend tarief

Kosten taakvelden incl. eventuele (omslag)rente

      741.338

Inkomsten taakvelden (excl. heffingen)

     -123.747

Kwijtscheldingen

              -  

Netto kosten taakveld

      617.591

Toe te rekenen kosten

Overhead  incl. eventuele (omslag)rente

      102.034

BTW (afval)

      102.446

Straatvegen (50%)

        26.698

Totale kosten

      848.768

Opbrengst heffingen

      917.964

Onttrekking reserves (=storting = voordeel)

       -69.196

Dekkingspercentage

100%

 

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2022 12:09:24 met de export van 07/07/2022 11:54:09