Programma's

Programma 7: Volksgezondheid en Milieu

Programma 7: Volksgezondheid en Milieu

Portefeuillehouder(s):

H.E. van Dijk-van Ommering

/

/

Programmacoördinator:

R. Warmelink

Samenvatting missie:

De gemeente wil in belangrijke mate bijdragen aan een gezond en prettig leefmilieu voor haar inwoners. De gemeente draagt zorg voor het verzamelen en afvoeren van afvalstoffen en afvalwater op milieu hygiënische verantwoorde wijze. Handhaving van milieuwetgeving met betrekking tot andere partijen hoort daar ook bij. Daar waar mogelijk en/of wenselijk draagt de gemeente zorg voor een meer duurzame inrichting van de openbare ruimte, het stimuleren van milieuvriendelijk beheer en het versterken van het landschap. Tevens draagt de gemeente zorg voor voldoende en adequate begraafmogelijkheden.

Lasten

Begroot € 2.396.853
Gerealiseerd € 2.387.926
Afwijking € 8.927
Deze pagina is gebouwd op 07/07/2022 12:09:24 met de export van 07/07/2022 11:54:09