Algemeen

Leeswijzer Programma's

Opzet programmarekening

De jaarstukken 2021 bestaan uit twee delen:

  1. Een jaarverslag dat begint met een toelichting op het rekeningsaldo en vervolgens ingaat op de realisatie van de diverse programma’s.
  2. De jaarrekening met de balans en de toelichting daarop.

Per programma zijn de landelijk bepaalde indicatoren opgenomen.
Deze worden voor onderlinge vergelijkbaarheid tussen gemeenten gepubliceerd op www.waarstaatjegemeente.nl.

Leeswijzer Programma's

De Programmarekening 2021 is opgezet volgens de programma-indeling welke is gebruikt bij de begroting.
De indeling per programma is als volgt. Ieder programma begint met een korte uiteenzetting van de missie. Deze teksten zijn bij de Programmarekening ontleend aan de begroting.
Vervolgens worden per programmaonderdeel de drie W-vragen behandeld:

  • Wat wilden we bereiken?
  • Wat hebben we daarvoor gedaan?
  • Wat heeft het gekost?

De teksten bij de programma’s onder “Wat wilden we bereiken?” zijn overgenomen uit de vastgestelde Programmabegroting 2021-2024. Hierin is namelijk de doelstelling voor het jaar 2021 verwoord.   
Bij de vraag “Wat hebben we daarvoor gedaan?” wordt verantwoording afgelegd over de uitvoering van het beleid door middel van doelenboom tabellen. Hierbij worden de volgende symbolen gebruikt:

Bereiken?

Doen?

Score voortgang

Toelichting en
maatregelen

gestopt

Toelichten

vraagt aandacht

Toelichten

voldoende

gerealiseerd

De paragraaf “Wat heeft het gekost?” geeft inzicht in de werkelijke baten en lasten van het programma en de verschillen ten opzichte van de begroting.

Dit onderdeel bevat twee tabellen:

  • Een overzicht van de nieuwe beleidsvoornemens: hier wordt de geactualiseerde begroting vergeleken met de realisatie.
  • Een overzicht van alle onderliggende producten, met de reservemutaties en incidentele baten en lasten.

De realisatie wordt vergeleken met de geactualiseerde begroting.   
De investeringen welke niet worden geactiveerd, worden gedekt uit een reserve en in één keer ten laste van de exploitatie gebracht. Dit is aan de lastenkant zichtbaar op het betreffende programma en aan de batenkant bij de betreffende reserves.  Per saldo is er sprake van een budgettair neutrale verantwoording.

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2022 12:09:24 met de export van 07/07/2022 11:54:09