Algemeen

Voorwoord

Hierbij bieden wij u het jaarverslag en de jaarrekening over het jaar 2021 aan. De jaarrekening 2021 sluit met een voordelig resultaat van € 694.333.   
De verschillen betreffen over het algemeen een veelheid aan diverse posten. Bij de programmaverantwoording zijn deze onderwerpen en alle andere relevante onderwerpen per programma zowel inhoudelijk als financieel gedetailleerd toegelicht.   
Het nu voorliggende jaarverslag en de jaarrekening geven u inzicht in de mate waarin de bij de begroting gestelde doelen zijn gehaald. Het gaat hierbij zowel om de beleidsmatige als de financiële doelstellingen. Volgens de regels van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) volgt het jaarverslag de opzet van de Begroting. Dat betekent dat dit jaarverslag en de jaarrekening zijn gebaseerd op de Programmabegroting 2021-2024 en op de bijstellingen uit de bestuursrapportage (Burap) en de financiële rapportages (Firaps) 2021. Financiële afwijkingen hierop zijn verantwoord.

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2022 12:09:24 met de export van 07/07/2022 11:54:09