Paragrafen

Paragraaf 8: Duurzaamheid

Paragraaf 8: Duurzaamheid

In februari 2020 is de Kadernotitie Duurzaamheid vastgesteld. We willen een sociale, duurzame en ondernemende samenleving waarin iedereen meedoet en zich veilig en geaccepteerd voelt. Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder het vermogen van de toekomstige generaties in gevaar te brengen om in hun eigen behoeften te voorzien. Het gaat daarbij om samenhang en balans tussen planet (leefomgeving), people (mens) en profit (economie).   
In de kadernotitie zijn deze pijlers uitgewerkt in zes thema’s: Sociaal verbonden; Gezond, veilig en gelukkig; Leefomgeving, klimaat en grondstoffen; Energie; Lokale economie; Gemeentelijke organisatie.   
Het afgelopen jaar is vooral de pijler leefomgeving verder uitgewerkt in een Uitvoeringsagenda planet. Hierin staan concrete doelen en acties voor verschillende thema’s zoals CO2-besparing, gemeente als voorbeeld, klimaatadaptatie, biodiversiteit, grondstoffen, verduurzaming van woningen, grootschalige duurzame opwek en duurzame mobiliteit. Dit doen we samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere overheden. Zo verstevigen we duurzaamheid voor de huidige generatie en de generaties na ons.   
Afgelopen jaar hebben inwoners kunnen profiteren van een collectieve inkoop van zonnepanelen en een isolatie-actie. Hiermee zorgen we voor vermindering van CO 2 -uitstoot. Meedoen aan deze acties levert daarnaast al snel een financieel voordeel op. Ook kunnen inwoners sinds eind 2021 een lening aanvragen voor het toekomstbestendig maken van hun woning. Minimaal één duurzaamheidsmaatregel is hierbij noodzakelijk. Verder zijn er veel inwoners actief met het opruimen van zwerfafval, de nestkastjes, het Tiny Forest in Akkerwinde en denken inwoners en ondernemers mee over duurzame energieopwekking.

In onderstaande tabel zijn alle onderwerpen vanuit de begroting verzameld die een relatie hebben met de hierboven uitgewerkte visie van duurzaamheid. Op deze manier is in een dwarsdoorsnede zichtbaar op welke onderwerpen duurzaamheid een rol speelt.

Bereiken?

Doen?

Jaar
rekening

Toelichting en
maatregelen

Programma 0: Bestuur en Ondersteuning

Algemene reserve komt ten goede aan de samenleving.

Eenmalige waardevolle en duurzame investeringen (die ten goede komen aan de gehele bevolking) voorleggen aan de gemeenteraad, met de mogelijkheid deze te dekken uit de algemene reserve.

Betrouwbare digitale overheid.

Digitaliseren P&C Cyclus en bestuurlijke besluitvorming.

Programma 1: Veiligheid

Evenementenbeleid.

Opstellen van een nieuw evenementenbeleid 2020-2024.

Dit wordt in 2022 opgepakt.

Programma 2: Verkeer en Vervoer

Duurzaamheidsmaatregelen.

Stimuleren fietsgebruik door goede inrichting openbare ruimte.

Door COVID-19 en wisselen van personeel is niet alles gerealiseerd.

Investeren in klimaatbestendige wegen.

Door COVID-19 en wisselen van personeel is niet alles gerealiseerd.

Aanleg laadpalen voor auto’s en fietsen.

Stimuleren openbaar vervoer.

Realiseren van integrale oplossingen.

Bij herinrichtingen passen wij integrale oplossingen toe die ruimte besparen en klimaatbestendig zijn.

Programma 3: Economie

Duurzaamheidsmaatregelen.

Stimuleren en promoten van Vallei Boert Bewust.

Contacten uitbreiden en acties intensiveren in 2022.

Duurzame vormen van recreatie stimuleren, met accent op de fiets.

Wij stimuleren de verkoop van lokale producten.

Deelname Living Lab Regio Foodvalley Circulair.

Samen met ondernemers duurzaam beleid ontwikkelen.

Lokale streekproducten promoten.

Programma 4: Onderwijs

Het aangepaste vervoer dat de gemeente zelf regelt, moet veilig en efficiënt uitgevoerd worden en van goede kwaliteit zijn.

Updaten verordening leerlingenvervoer.

Uitvoeren tevredenheidsonderzoek onder de ouders.

Organiseren informatieavond voor ouders over het leerlingenvervoer samen met vervoerder.

Programma 5: Sport, Cultuur en Recreatie

De waardevolle bomenstructuur in Scherpenzeel waarborgen en het huidige beheerniveau van het groen behouden.

Nieuwe plantsoenen zoveel mogelijk klimaat- en plaagbestendig en biodivers inrichten.

Duurzaamheidsmaatregelen.

Wij werken samen met Kulturhus De Breehoek en de sportverenigingen aan verduurzaming van het sportpark.

Gelijktijdig met de nieuwe MJOP’s (met hierin aandacht voor duurzaamheid) wordt een ronde langs de clubs gemaakt om te inventariseren welke duurzaamheidswensen er zijn.

Klimaatbestendige inrichting van ons openbaar groen.

Duurzame vormen van recreatie stimuleren.

Biodiversiteit bevorderen bij inrichting en beheer.

Biodiversiteit van de Grebbelinie vergroten.

Het toepassen van vogel-, vlinder- en bijvriendelijke boom- en heestersoorten.

Zuinig omgaan met ons erfgoed.

Een grotere betrokkenheid van onze inwoners bij het groen.

Jaarlijks organiseren van een Natuurwerkdag en een Boomfeestdag.

Geschrapt in verband met COVID-19.

(Toekomstige) Bewoners betrekken bij nieuwe aanleg en herinrichtingen.

Een veilig, vitaal en gezond bomenbestand.

Rekening houden met biodiversiteit.

Het streven naar een duurzaam(er) en gevarieerd(er) bomenbestand.

Programma 6: Sociaal Domein

Stimuleren van een omslag in ‘denken en doen’ in de lokale samenleving: zelf- en samen redzaamheid. (transformatie).

Evalueren van de pilot ‘Buurtgezinnen’ en mogelijk structureel opnemen in 2022.

Programma 7: Volksgezondheid en Milieu

Duurzaamheidsmaatregelen energie (energieneutraal in 2050).

We maken het Sportpark De Bree energieneutraal.

Gelijktijdig met de nieuwe MJOP’s (met hierin aandacht voor duurzaamheid) wordt een ronde langs de clubs gemaakt om te inventariseren welke duurzaamheidswensen er zijn.

We stellen daken van openbare gebouwen beschikbaar voor zonnepanelen.

We onderzoeken of de daken van de brandweerkazerne en de werf geschikt zijn voor zonnepanelen.

Deelname aan CO2 prestatieladder voor overheden.

College staat achter de prestatieladder maar zal deze niet op dit moment invoeren. Er moeten eerst andere stappen worden gezet in het kader van duurzaamheid.

We wenden een deel van de opbrengsten uit grondexploitaties aan voor duurzaamheidsmaatregelen.

We stellen een Energievisie Scherpenzeel op.

We bouwen nieuwbouwwoningen energieneutraal.

We stimuleren dat bestaande woningen energie neutraler worden.

We zetten in op energiebesparing en een gevarieerde energiemix.

Duurzaamheidsmaatregelen.

Uitvoeren klimaat-adaptieve maatregelen.

Voortzetten van tariefdifferentiatie (diftar) op aanbiedfrequentie van de minicontainer voor restafval. Inwoners in appartementencomplexen betalen voor elke inworp in de verzamelcontainer.

Stimuleren maatregelen door particulieren (afkoppelen, steenbreek, etc).

Sluiten van kringlopen door stimuleren van circulariteit.

Conform het Grondstoffenbeleidsplan is de inzet voor 2021 om 75% hergebruik te realiseren en een maximale hoeveelheid restafval van 100 kilogram per inwoner; voor 2022 ligt de lat op 80% hergebruik en 80 kilogram restafval per inwoner.

Samenwerken met het waterschap Vallei en Eem in Platform water.

Duurzame bedrijven.

We enthousiasmeren bedrijven om energie- en duurzaamheidsmaatregelen te treffen.

Duurzame mobiliteit.

We faciliteren laadpalen voor elektrische auto’s en fietsen in de openbare ruimte.

Programma 8: Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing

Duurzaamheidsmaatregelen.

Een klimaatbestendige inrichting van de openbare ruimte en particuliere tuinen met oog voor biodiversiteit.

Energiezuinige nieuwe woningen van duurzame materialen.

Meer bestaande woningen ontwikkelen naar energielabel A en B.

Een duidelijk kader voor de lange termijn geven voor ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving.

Omgevingsvisie opstellen.

Passende gebiedsontwikkeling en zorgvuldige en optimale grondexploitaties.

Duurzaam bouwen (inclusief duurzame inrichting openbare ruimte).

Toekomstbestendig woonbeleid.

Uitwerken geactualiseerde woonvisie en het opstellen van een nieuwe Woonvisie voor 2020 en volgende.

Woonvisie 2020-2030 vastgesteld.

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2022 12:09:24 met de export van 07/07/2022 11:54:09