Algemeen

Jaarrekening op hoofdlijnen

Saldo jaarrekening

De jaarrekening 2021 heeft een voordelig resultaat van € 694.333. In dit hoofdstuk wordt de samenstelling en de totstandkoming van dit resultaat vanuit enkele invalshoeken belicht. De voorgestelde bestemming van het resultaat is opgenomen in het raadsvoorstel bij deze jaarrekening. Deze resultaatbestemming is niet in de jaarrekening verwerkt.

Analyse ten opzichte van de begroting

Bij de analyse van het rekeningsaldo wordt gekeken naar het verschil tussen de meest actuele stand van de begroting 2021 en de werkelijke cijfers.

Resultaat jaarrekening 2021

Specificatie

Begrotingssaldo 2e Firap

-391.440

Wijzigingen na 2e Firap

Saldo bijgestelde begroting 2021

-391.440

Totaal lasten jaarrekening 2021

35.439.313

Totaal baten jaarrekening 2021

-36.133.646

Saldo jaarrekening 2021

-694.333

Verschil realisatie vs bijgestelde begroting

-302.893

In de 2e Firap 2021 is de onttrekking uit de algemene reserve voor het tweesporenbeleid à € 210.000 niet verwerkt in het genoemde saldo in de inleiding. Daarnaast vormt in de 2e Firap de recapitulatie van alle programma's geen goede optelling van de afzonderlijke programmabudgetten. De juiste optelling staat hieronder genoemd.

Opstelling begroot resultaat t/m 2e Firap

Specificatie

Saldo programmabegroting

-32.530

Mutaties 1e Firap

109.672

Mutaties 2e Firap

-258.582

Dekking tweesporenbeleid

-210.000

Begrotingssaldo 2e Firap

-391.440

 

De verklaring op hoofdlijnen van deze afwijking betreft een zevental punten:

  • De wethouderspensioenen worden jaarlijks opnieuw beoordeeld, in 2021 leidt dat tot een voordeel van € 340.000.
  • De  personele lasten vielen door extra ondersteuning en inhuur vanwege alle ontwikkelingen € 265.000 hoger uit.
  • In de 2e Firap was de te betalen vennootschapsbelasting verlaagd met € 573.000. Uiteindelijk vielen de te betalen kosten € 407.000 lager uit, waardoor er ten opzichte van de Firap een nadeel ontstaat van € 166.000.
  • In 2021 kon door COVID-19 geen uitvoering worden gegeven aan een deel van het wegenonderhoud. Dit onderhoud wordt nu in 2022 uitgevoerd. Voor 2021 leidt dit tot een voordeel van € 479.000.
  • De specialistische jeugdzorgkosten zijn in 2021 verder gestegen, met name op het gebied van ambulant en JGGZ. Dit leidt tot een nadeel van € 233.500. Deze ontwikkeling is ook landelijk zichtbaar en is mede een gevolg van COVID-19.
  • De voorziening voor de onderhoudskosten van Kulturhus de Breehoek wordt omgezet in een bestemmingsreserve, dit leidt tot een voordeel in de exploitatie van € 180.000. Via resultaatbestemming wordt dit voordeel geboekt op de bestemmingsreserve.
  • Voor afval was een bestemmingsreserve aanwezig, dit dient echter een beklemde voorziening te zijn, dit betekent een technisch nadeel van € 89.000.
  • Voor de uitvoering van de OZB zijn extra kosten gemaakt voor taxaties, afhandelingen bezwaarschriften en software. Dit betekende een nadeel van € 111.000.
  • In de totaaltelling van de grondexploitaties is ruim € 837.000 minder aan kosten gemaakt en ruim € 706.000 minder aan baten gerealiseerd. Per saldo levert dit een voordeel op van € 131.000. Door middel van de reserve grondexploitatie wordt dit verschil vereffend.

Deze posten tellen op tot een voordeel van € 265.500 en verklaren daarmee nog niet volledig het saldo. Overige, kleinere afwijkingen worden toegelicht bij de programma’s. Daar vindt u tevens de nadere toelichting op de hier benoemde posten.

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2022 12:09:24 met de export van 07/07/2022 11:54:09